విజ్ఞాన సాధిత క్విజ్ గురించి క్లుప్తంగా

ఆరోగ్యవంతమైన జీవనశైలి పెంపొందించుకోవాలనే ప్రేరణను సందర్శకులలో కలిగించడానికి క్విజ్ పేజీ ఆరంభించబడింది. ఇది ఆన్ లైన్ క్విజ్. అన్ని వయస్సులవారు ఏ సమయంలోనైనా దీనిని సందర్శించవచ్చు, పాల్గొనవచ్చు. వివరాలు కొన్ని నియమాలకు లోబడి ఆరోహణాక్రమంలో ప్రచురించబడతాయి. డిజిటల్ సర్టిఫికెట్ కూడా అందించబడుతుంది. ఒక క్విజ్ లో ఒకసారి మాత్రమే పాల్గొనగలుగుతారు.

మరింత సమాచారం కోసం