క్విజ్ విజేతలు

ఆహారము – పోషణ – పోషణ 5

1 pavani
2 Prasad TEKUMUDI
3 Karthik Gouni
4 Sandhya Shenoy
1 Ravinder Reddy. K
2 Sindhu
3 Deepthi Kolluri
4 subhadra
5 gorre sanghavi
6 ugandhar
7 Hemalatha
1 Roja A mirishetty
2 Padarthi Deepthi
3 JANI BASHA SHAIK
4 M Ramesh
5 Lingaraju
6 Suresh Nallabothula

పర్యావరణ సంబంధ దినోత్సవాలు – పోషణ క్విజ్ - 6

ఆరోగ్య సంబంధిత దినాలు – పోషణ క్విజ్ - 7